Học tập đạo đức HCM

Tập trung thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới ở Hà Tĩnh

Chủ nhật - 10/12/2023 00:39
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh vừa ký ban hành văn bản số 6910/UBND-NL5 ngày 06/12/2023 về việc tập trung thực hiện chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới.
Để đẩy mạnh thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM, tập trung hoàn thành các mục tiêu kế hoạch năm 2023 và phấn đấu tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM giai đoạn 2021 - 2025; Chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng Ban chỉ đạo các Chương trình MTQG và xây dựng đô thị văn minh tỉnh giao các sở, ngành liên quan, đơn vị đỡ đầu tài trợ và UBND các huyện, thành phố, thị xã tập trung cao trong thực hiện các nhiệm vụ sau:
UBND các huyện, thành phố, thị xã chỉ đạo các xã đã được công nhận đạt chuẩn NTM, NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu (theo Bộ tiêu chí giai đoạn 2010 -2015 và giai đoạn 2016-2020) cập nhật, nâng cao mức độ đạt chuẩn các tiêu chí xây dựng NTM, đảm bảo đáp ứng đầy đủ yêu cầu của Bộ tiêu chí xã NTM, NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu giai đoạn 2022-2025 (quy định tại Quyết định: số 36/2022/QĐ-UBND và số 38/2022/QĐ-UBND ngày 09/12/2022 của UBND tỉnh) hoàn thành trước 31/12/2023; 
Các huyện, thành phố, thị xã đã đạt NTM/hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM (theo Bộ tiêu chí giai đoạn 2016-2020) tập trung cập nhật, hoàn thiện các tiêu chí để đáp ứng đầy đủ các điều kiện và mức độ đạt chuẩn theo yêu cầu của Bộ tiêu chí huyện NTM thực hiện trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2022-2025 (quy định tại Quyết định số 37/2022/QĐ-UBND ngày 09/12/2022 của UBND tỉnh) trước 31/12/2023;
Đối với các xã phấn đấu đạt chuẩn NTM nâng cao, kiểu mẫu trong năm: tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện các nội dung, tiêu chí, có giải pháp khả thi đối với các tiêu chí khó như: Tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế nông thôn, Môi trường, Chất lượng môi trường sống (nhất là chỉ tiêu nước sạch từ công trình cấp nước tập trung), Thu nhập, Khu dân cư NTM kiểu mẫu... đảm bảo đến năm 2025 có tối thiểu 50% số xã đạt chuẩn NTM nâng cao, 10% số xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu;
Huyện Lộc Hà phối hợp Sở NN&PTNT, Văn phòng Điều phối xây dựng NTM tỉnh hoàn thiện hồ sơ trình trung ương thẩm định, xét công nhận huyện đạt chuẩn NTM hoàn thành trước 30/12/2023; huyện Kỳ Anh phối hợp với các Sở, ngành theo tiêu chí phụ trách để thẩm tra, đánh giá mức độ đạt chuẩn, hoàn thiện hồ sơ trình Trung ương xét, công nhận huyện đạt chuẩn NTM trước 30/01/2024. TX Kỳ Anh, TX Hồng Lĩnh tập trung hoàn thiện các nội dung yêu cầu hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM, hoàn thiện hồ sơ trình Tỉnh thẩm tra trước 30/6/2024;
Huyện Hương Khê tập trung lãnh đạo, ưu tiên mọi nguồn lực hỗ trợ các xã: Hà Linh, Điền Mỹ đảm bảo đạt chuẩn NTM năm 2023; phấn đấu đạt chuẩn huyện NTM trong năm 2024
Huyện Nghi Xuân tập trung cao xây dựng huyện đạt chuẩn NTM nâng cao năm 2023; các huyện: Can Lộc, Thạch Hà và Đức Thọ tập trung thực hiện đạt chuẩn NTM nâng cao trong năm 2024;
z4957045285301 969c2ee776680502bf4117a648214f8f
Hạ tầng giao thông xã nông thôn mới kiểu mẫu Cẩm Vịnh, huyện Cẩm Xuyên

Rà soát, đánh giá mức độ đạt chuẩn các phường, thị trấn theo Quyết định số 04/2022/QĐ-TTg ngày 18/2/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc Quy định tiêu chí, trình tự, thủ tục xét công nhận đạt chuẩn đô thị văn minh; xây dựng kế hoạch, giải pháp tổ chức thực hiện phấn đấu đến hết năm 2024 có 100% phường, thị trấn đạt chuẩn đô thị văn minh;
Tập trung tổ chức thực hiện có hiệu quả 06 Chương trình chuyên đề (Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) giai đoạn 2021-2025; Chương trình chuyển đổi số trong xây dựng NTM, hướng tới NTM thông minh; Chương trình tăng cường bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm và cấp nước sạch nông thôn; Chương trình phát triển du lịch nông thôn; Chương trình khoa học và công nghệ phục vụ xây dựng NTM; Chương trình nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện tiêu chí an ninh, trật tự trong xây dựng NTM) trong xây dựng NTM và các mô hình thí điểm chương trình chuyên đề của Trung ương được phân bổ thực hiện đảm bảo thiết thực và hiệu quả.
Các Sở, ngành, đơn vị được giao chủ trì chỉ đạo, hướng dẫn, đánh giá, thẩm định các chỉ tiêu, tiêu chí: tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc, hướng dẫn; kịp thời tổ chức thẩm định, thẩm tra kết quả thực hiện các chỉ tiêu, tiêu chí ngành phụ trách đối với xã phấn đấu đạt chuẩn NTM, NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu, huyện NTM, huyện NTM nâng cao, chịu trách nhiệm về tiến độ, chất lượng đạt chuẩn các tiêu chí do đơn vị mình phụ trách.
Sở KH&ĐT chủ trì, phối hợp Sở NN&PTNT, Sở Tài chính và các sở, ngành liên quan soát xét, đề xuất, tham mưu UBND tỉnh xem xét thực hiện các dự án nước sạch tập trung đảm bảo đến năm 2025 tỷ lệ hộ được sử dụng nước sạch từ các công trình cấp nước tập trung đạt tối thiểu 50%.
Sở Tài chính rà soát, cân đối ngân sách từ nguồn tăng thu tiết kiệm chi năm 2023, tham mưu UBND tỉnh bố trí kinh phí phân bổ thực hiện các công trình cấp nước nước sạch tập trung trong năm 2024.
Sở Nông nghiệp &PTNT, Văn phòng Điều phối xây dựng NTM tỉnh chủ trì, phối hợp với sở, ngành, đơn vị liên quan và UBND cấp huyện kiểm tra, rà soát các công trình nước sạch tập trung đã và đang đầu tư trên địa bàn; tham mưu UBND tỉnh các giải pháp tổ chức triển khai thực hiện, tham mưu bố trí nguồn vốn để đảm bảo mục tiêu theo Đề án tỉnh đạt chuẩn NTM. Kịp thời tham mưu UBND tỉnh xây dựng hồ sơ trình Trung ương thẩm định, xét công nhận huyện NTM/thị xã hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM, huyện đạt chuẩn NTM nâng cao đảm bảo theo quy định. Theo dõi, đôn đốc, tổng hợp kết quả thực hiện của các sở, ngành, địa phương báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo.
Các Sở, ngành Nông nghiệp &PTNT, Văn hóa thể thao và Du lịch, Tài nguyên và Môi trường, Khoa học và Công nghệ, Công an tỉnh tham mưu tổ chức thực hiện có hiệu quả các Chương trình chuyên đề trong xây dựng NTM; chỉ đạo xây dựng các mô hình thí điểm của Trung ương chỉ đạo tại Hà Tĩnh thiết thực và hiệu quả.
Các đơn vị được giao đỡ đầu, tài trợ tăng cường công tác kiểm tra, chỉ đạo, tư vấn, hướng dẫn các xã, thôn; triển khai hiệu quả các nội dung đỡ đầu; kịp thời phối hợp các sở, ngành, đơn vị liên quan giải quyết, kiến nghị giải quyết các vướng mắc, khó khăn, đảm bảo đạt mục tiêu theo lộ trình; tiếp tục tập trung quan tâm đỡ đầu, tài trợ đối với các thôn, xã đã được công nhận đạt chuẩn để nâng cao chất lượng, mức độ đạt chuẩn các tiêu chí, tạo sự bền vững trong xây dựng NTM.
Giao Sở Nông nghiệp &PTNT chủ trì, phối hợp Văn phòng Điều phối xây dựng NTM tỉnh kiểm tra, đôn đốc các đợn vị, địa phương triển khai thực hiện; đột xuất; định kỳ tháng, quý, 6 tháng, năm tổng hợp báo cáo kết quả cho UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo tỉnh.
Ngô Thắng

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Văn bản ban hành

Quyết định số 211/QĐ-TTg

Sửa đổi một số tiêu chí, chỉ tiêu của Bộ tiêu chí quốc gia về xã NTM, Bộ tiêu chí quốc gia về xã NTM nâng cao, Bộ tiêu chí quốc gia về huyện NTM và Bộ tiêu chí quốc gia về huyện NTM nâng cao giai đoạn 2021 - 2025;

Quyết định số 149/QĐ-BCĐ

Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo các Chương trình MTQG và xây dựng đô thị văn minh tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2021-2025

Thông báo 420/TB-UBND

Kết luận của Đ/c Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo các Chương trình MTQG và xây dựng đô thị văn minh tại Hội nghị đánh giá công tác xây dựng NTM 8 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 4 tháng cuối năm 2023

Văn bản số 4802/UBND-NL5

Giới thiệu mô hình hay và đề xuất sáng kiến triển khai hiệu quả Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới

Công văn số 5424 /BNN-VPĐP

Triển khai Chương trình MTQG xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025 đối với các đơn vị hành chính cấp huyện, xã hình thành sau sắp xếp

Hát về nông thôn mới
Bộ nông nghiệp Cổng thông tin Đảng bộ hà tĩnh Công báo tỉnh Điều hành tỉnh Dự thảo văn bản văn bản Nhật ký truyền thanh
Thăm dò ý kiến

Theo bạn thực hiện Chương trình OCOP nên phát triển theo hướng nào:

Thống kê
  • Đang truy cập106
  • Hôm nay14,794
  • Tháng hiện tại535,445
  • Tổng lượt truy cập82,710,915
®VĂN PHÒNG ĐIỀU PHỐI CHƯƠNG TRÌNH MTQG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI
Trưởng ban biên tập:  Nguyễn Văn Việt - Chánh Văn phòng 
Phó trưởng ban biên tâp: Ngô Ðình Long - Phó Chánh Văn phòng
Địa chỉ: 148 - Đường Trần Phú - Thành Phố Hà Tĩnh
Điện thoại: 02393.892.689;  Email: nongthonmoihatinh@gmail.com
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây