Học tập đạo đức HCM

Tập trung chỉ đạo duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới

Thứ năm - 30/11/2023 20:14
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh vừa, ký ban hành Văn bản số 6783/UBND-NL5 ngày 30/11/2023 về việc tập trung chỉ đạo duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí đối với các xã, huyện đã đạt chuẩn NTM, NTM mới nâng cao và NTM kiểu mẫu; phấn đấu hoàn thành mục tiêu của Chương trình NTM.

Theo đó, UBND tỉnh giao UBND các huyện, thành phố, thị xã chỉ đạo các xã đã được công nhận đạt chuẩn NTM (theo Bộ tiêu chí giai đoạn 2010 - 2015 và giai đoạn 2016 - 2020) tập trung rà soát, xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện để đáp ứng đầy đủ mức độ đạt chuẩn theo yêu cầu của Bộ tiêu chí xã đạt chuẩn NTM thực hiện trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2022-2025 (quy định tại Quyết định số 36/2022/QĐ-UBND ngày 09/12/2022 của UBND tỉnh).
Các xã sau khi đáp ứng đầy đủ yêu cầu của Bộ tiêu chí xã NTM giai đoạn 2022 - 2025 khẩn trương triển khai các nội dung, giải pháp cụ thể phù hợp với điều kiện thực tế của từng xã để thực hiện duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí, phấn đấu xây dựng xã NTM nâng cao giai đoạn 2022 - 2025, nhằm không ngừng nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân nông thôn, đảm bảo tăng trưởng và phát triển bền vững.
117d0213320t51316l0

Chỉ đạo các xã đã được công nhận đạt chuẩn NTM  nâng cao (theo Bộ tiêu chí giai đoạn 2016-2020) tập trung rà soát, xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện để đáp ứng đầy đủ mức độ đạt chuẩn theo yêu cầu của Bộ tiêu chí xã đạt chuẩn NTM  nâng cao thực hiện trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2022 -2025. Các xã sau khi đáp ứng đầy đủ yêu cầu của Bộ tiêu chí xã NTM nâng cao giai đoạn 2022 - 2025 khẩn trương triển khai các nội dung, giải pháp cụ thể phù hợp với điều kiện thực tế của từng xã để thực hiện duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí, phấn đấu xây dựng xã NTM kiểu mẫu hoặc đăng ký xây dựng mô hình xã NTM  thông minh (nếu có điều kiện).
Chỉ đạo các xã đã được công nhận đạt chuẩn NTM kiểu mẫu (theo Bộ tiêu chí giai đoạn 2016 - 2020) tập trung rà soát, xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện để đáp ứng đầy đủ mức độ đạt chuẩn theo yêu cầu của Bộ tiêu chí xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu thực hiện trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2022 -2025 (quy định tại Quyết định số 38/2022/QĐ-UBND ngày 09/12/2022 của UBND tỉnh). Các xã sau khi đáp ứng đầy đủ yêu cầu của Bộ tiêu chí xã NTM kiểu mẫu giai đoạn 2022 - 2025 khẩn trương triển khai các nội dung, giải pháp cụ thể phù hợp với điều kiện thực tế của từng xã để thực hiện duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí kiểu mẫu về lĩnh vực nổi trội nhất, đăng ký xây dựng mô hình xã NTM thông minh (nếu có điều kiện).
Các huyện: Nghi Xuân, Can Lộc, Đức Thọ, Thạch Hà, Vũ Quang, Cẩm Xuyên, Hương Sơn đạt chuẩn NTM giai đoạn 2016-2020 (theo Quyết định số 558/QĐ-TTg ngày 05/4/2016 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành tiêu chí huyện NTM) tập trung rà soát, xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện để đáp ứng đầy đủ các điều kiện và mức độ đạt chuẩn theo yêu cầu của Bộ tiêu chí huyện NTM thực hiện trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2022 - 2025 (quy định tại Quyết định số 37/2022/QĐ-UBND ngày 09/12/2022 của UBND tỉnh). Các huyện sau khi đáp ứng đầy đủ yêu cầu của Bộ tiêu chí huyện NTM giai đoạn 2022 - 2025 khẩn trương triển khai các nội dung, giải pháp cụ thể phù hợp với điều kiện thực tế của từng huyện để thực hiện duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí, phấn đấu xây dựng huyện NTM nâng cao giai đoạn 2022 - 2025 (riêng các huyện: Nghi Xuân, Can Lộc, Thạch Hà và Đức Thọ phải tập trung thực hiện đạt chuẩn NTM nâng cao trước năm 2025), nhằm không ngừng nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân nông thôn, đảm bảo tăng trưởng và phát triển bền vững.
Sở KH&ĐT chủ trì, phối hợp Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và PTNT, Văn phòng Điều phối NTM tỉnh hằng năm rà soát, nghiên cứu, đề xuất, tham mưu UBND tỉnh cân đối, bố trí ngân sách Trung ương được phân bổ theo quy định, ngân sách địa phương và huy động các nguồn lực xã hội để phân bổ hỗ trợ các xã, huyện đã đạt chuẩn NTM, NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu triển khai tổ chức thực hiện duy trì và nâng cao chất lượng tiêu chí.
Tham mưu UBND tỉnh bố trí nguồn lực hỗ trợ thực hiện hoàn thành các mục tiêu của Chương trình MTQG xây dựng NTM giai đoạn 2021 - 2025 đã được Thủ tướng Chính phủ giao cho tỉnh Hà Tĩnh.
Các sở, ngành, đơn vị được giao chủ trì đánh giá, thẩm định các chỉ tiêu, tiêu chí: Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc, hướng dẫn việc triển khai tổ chức thực hiện việc duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí đối với các xã, huyện đạt chuẩn NTM, NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu.
Sở Nông nghiệp và PPTNT: Chủ trì, phối hợp với Văn phòng Điều phối NTM tỉnh, các sở, ngành liên quan hàng năm tham mưu UBND tỉnh giao chỉ tiêu, nhiệm vụ cụ thể cho các huyện, thành phố, thị xã để tổ chức thực hiện.
Đề nghị Uỷ ban MTTQ tỉnh, các tổ chức chính trị-xã hội cấp tỉnh: tăng cường giám sát và phản biện xã hội đối với việc duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng NTM trên địa bàn tỉnh.
Đề nghị các Đoàn công tác của Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Phát huy cao trách nhiệm để chỉ đạo toàn diện các nội dung ở các địa phương, trong đó tập trung cao chỉ đạo xây dựng NTM, đô thị văn minh, nhất là việc duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng NTM, hướng đến xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu.
Đề nghị Ban Thường vụ Huyện ủy, Thành ủy, Thị ủy: Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo và quyết tâm chính trị của các cấp uỷ đảng, chính quyền cấp xã và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị cấp huyện trong việc tổ chức thực hiện Chương trình xây dựng NTM, trong đó tập trung cao chỉ đạo duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng NTM, phấn đấu xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu đảm bảo thiết thực, hiệu quả và đi vào chiều sâu, bền vững.
Giao Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì, phối hợp Văn phòng Điều phối NTM tỉnh theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, tổng hợp kết quả thực hiện của các sở, ngành, địa phương; đột xuất; định kỳ: quý (trước ngày 25 tháng cuối quý), 6 tháng (trước ngày 25 tháng 6), năm (trước ngày 25 tháng 12) báo cáo UBND tỉnh.
Ngô Thắng

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Văn bản ban hành

Quyết định số 211/QĐ-TTg

Sửa đổi một số tiêu chí, chỉ tiêu của Bộ tiêu chí quốc gia về xã NTM, Bộ tiêu chí quốc gia về xã NTM nâng cao, Bộ tiêu chí quốc gia về huyện NTM và Bộ tiêu chí quốc gia về huyện NTM nâng cao giai đoạn 2021 - 2025;

Quyết định số 149/QĐ-BCĐ

Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo các Chương trình MTQG và xây dựng đô thị văn minh tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2021-2025

Thông báo 420/TB-UBND

Kết luận của Đ/c Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo các Chương trình MTQG và xây dựng đô thị văn minh tại Hội nghị đánh giá công tác xây dựng NTM 8 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 4 tháng cuối năm 2023

Văn bản số 4802/UBND-NL5

Giới thiệu mô hình hay và đề xuất sáng kiến triển khai hiệu quả Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới

Công văn số 5424 /BNN-VPĐP

Triển khai Chương trình MTQG xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025 đối với các đơn vị hành chính cấp huyện, xã hình thành sau sắp xếp

Hát về nông thôn mới
Bộ nông nghiệp Cổng thông tin Đảng bộ hà tĩnh Công báo tỉnh Điều hành tỉnh Dự thảo văn bản văn bản Nhật ký truyền thanh
Thăm dò ý kiến

Theo bạn thực hiện Chương trình OCOP nên phát triển theo hướng nào:

Thống kê
  • Đang truy cập112
  • Máy chủ tìm kiếm8
  • Khách viếng thăm104
  • Hôm nay13,220
  • Tháng hiện tại533,871
  • Tổng lượt truy cập82,709,341
®VĂN PHÒNG ĐIỀU PHỐI CHƯƠNG TRÌNH MTQG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI
Trưởng ban biên tập:  Nguyễn Văn Việt - Chánh Văn phòng 
Phó trưởng ban biên tâp: Ngô Ðình Long - Phó Chánh Văn phòng
Địa chỉ: 148 - Đường Trần Phú - Thành Phố Hà Tĩnh
Điện thoại: 02393.892.689;  Email: nongthonmoihatinh@gmail.com
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây