Chung sức xây dựng nông thôn mới_top
Ban Chỉ đạo - Văn phòng Điểu phối NTM huyện, thành phố, thị xã

Ban Chỉ đạo & Văn phòng Điều phối Chương trình MTQG xây dựng NTM huyện Thạch Hà
Email:vanphongntmth@gmail.com
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Nguyễn Văn Thắng
Phó Bí thư Huyện uỷ
Phó Trưởng Ban chỉ đạo
Nguyễn Văn Thắng
2 Nguyễn Văn Khoa
Chủ tịch UBND huyện
Phó Trưởng Ban
Nguyễn Văn Khoa
3 Nguyễn Văn Sáu
Điện thoại:0915.001.656
Phó Chủ tịch UBND huyện
Phó Ban chỉ đạo, Chánh Văn phòng Điều phối.
Nguyễn Văn Sáu
Ban Chỉ đạo & Văn phòng Điều phối Chương trình MTQG xây dựng NTM huyện Can Lộc
Email:vanphongdieuphoi.cl@gmail.com
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Võ Xuân Linh
Điện thoại:0904.221.754
Chủ tịch UBND huyện
Trưởng Ban chỉ đạo
Võ Xuân Linh
2 Trần Mạnh Sơn
Điện thoại:0904254287
Phó Chủ tịch UBND huyện
Phó Trưởng Ban, Chánh Văn phòng Điều phối NTM
Trần Mạnh Sơn
3 Bùi Thị Kiều Nhi
Điện thoại:0919363569
Trưởng Ban Dân vận huyện ủy, Chủ tịch UBMTTQ
Phó Trưởng Ban Chỉ đạo
Bùi Thị Kiều Nhi
4 Nguyễn Tiến Dũng
Điện thoại:09130662886
Phó chủ tịch UBND huyện
Phó Trưởng Ban chỉ đạo
Nguyễn Tiến Dũng
5 Ngô Xuân Hải
Điện thoại:0911516225
Phó chánh Văn phòng NTM huyện Ngô Xuân Hải
Ban Chỉ đạo & Văn phòng Điều phối Chương trình MTQG xây dựng NTM huyện Nghi Xuân
Email:lebinhpnn.nx@gmail.com
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Đặng Trần Phong
Điện thoại:096 7272 999
Bí thư Huyện uỷ
Trưởng Ban chỉ đạo
Đặng Trần Phong
2 Lê Anh Dũng
Điện thoại:0913294453
Chủ tịch UBND huyện
Phó Trưởng Ban
Lê Anh Dũng
3 Nguyễn Viết Hưng
Điện thoại:0904022969
Phó Chủ tịch UBND huyện
Chánh Văn phòng NTM huyện
Nguyễn Viết Hưng
4 ...
Điện thoại:0915 492 899
Email: lebinhpnn.nx@gmail.com
Phó chánh Văn phòng NTM huyện ...
Ban Chỉ đạo & Văn phòng Điều phối Chương trình MTQG xây dựng NTM huyện Lộc Hà
Email:vanphongnongthonmoi.lh@gmail.com
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Nguyễn Thế Hoàn
Điện thoại:0912156567
Bí thư huyện uỷ
Trưởng Ban chỉ đạo
Nguyễn Thế Hoàn
2 Nguyễn Việt Hùng
Điện thoại:0913326881
Phó bi Thư - Chủ tịch UBND huyện
Phó Trưởng Ban chỉ đạo NTM
Nguyễn Việt Hùng
3 Trần Hữu Thuần
Điện thoại:0901716888
Phó Bí thư Thường trực - Chủ tịch HĐND huyện
Phó Trưởng Ban chỉ đạo NTM
Trần Hữu Thuần
4 Nguyễn Văn An
Phó Chủ tịch UBND huyện
Phó Trưởng Ban chỉ đạo NTM, Chánh văn phòng NTM huyện
Nguyễn Văn An
5 Hoàng Nữ Ngọc Oanh
Điện thoại:0982170691
Email: oanh308@gmail.com
Chủ tịch MTTQ huyện
Phó Trưởng Ban chỉ đạo NTM
Hoàng Nữ Ngọc Oanh
Ban Chỉ đạo & Văn phòng Điều phối Chương trình MTQG xây dựng NTM huyện Đức Thọ
Email:vanphongdieuphoi.ductho@gmail.com
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Nguyễn Thành Đồng
Điện thoại:0947622888
Bí thư huyện uỷ
Trưởng Ban Chỉ Đạo
Nguyễn Thành Đồng
2 Đặng Giang Trung
Điện thoại:
0913392186
Phó Trưởng Ban chỉ đạo Đặng Giang Trung
3 Trần Hoài Đức
Điện thoại:
0913294892
Phó Bí thư HU, Chủ tịch UBNDhuyện - Phó Trưởng Ban chỉ đạo Trần Hoài Đức
4 Nguyễn Anh Đức
Điện thoại:0945567900
Phó Chủ tịch UBND huyện
Chánh Văn phòng Điều phối NTM
Nguyễn Anh Đức
Ban Chỉ đạo & Văn phòng Điều phối Chương trình MTQG xây dựng NTM huyện Vũ Quang
Email:duydat123@gmail.com
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Nguyễn Thị Việt Hà
Điện thoại:0911.115.789
Bí thư huyện ủy
Trưởng Ban Chỉ đạo
Nguyễn Thị Việt Hà
2 Nguyễn Thiều Quang
Điện thoại:
0915073667
Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy
Phó Trưởng Ban Chỉ đạo
Nguyễn Thiều Quang
3 Trần Nguyên Thọ
Điện thoại:0911086379
Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện
Phó Trưởng Ban Chỉ đạo
Trần Nguyên Thọ
4 Trần Bình Lâm
Điện thoại:0915062685
Chủ tịch UBMTTQ huyện
Phó Trưởng Ban Chỉ đạo
Trần Bình Lâm
5 Nguyễn Thanh Sơn
Điện thoại:0918658234
Phó chủ tịch UBND huyện
Chánh Văn phòng
Nguyễn Thanh Sơn
6 Nguyễn Trường Thọ
Điện thoại:0945935888
Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT
Phó Chánh Văn phòng Điều phối NTM Thường trực
Nguyễn Trường Thọ
7 Nguyễn Thị Lương
Điện thoại:
0915935625
Phó Chánh Văn phòng chuyên trách Nguyễn Thị Lương
Ban Chỉ đạo & Văn phòng Điều phối Chương trình MTQG xây dựng NTM huyện Hương Khê
Email:vanphoidieuphoi.hk@gmail.com
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Nguyễn Thanh Điện
Điện thoại:0949179888
Bí thư huyện uỷ
Trưởng Ban Chỉ Đạo
Nguyễn Thanh Điện
2 Từ Thị Hòa
Điện thoại:0982821712
Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ,
Phó Trưởng Ban Chỉ đạo.
Từ Thị Hòa
3 Ngô Xuân Ninh
Điện thoại:098338768
Phó Bí thư - Chủ tịch UBND huyện
Phó Ban Chỉ đạo
Ngô Xuân Ninh
4 Phan Kỳ
Điện thoại:
0948662182
Phó Chủ tịch UBND huyện
Phó Ban Chỉ đạo - Chánh Văn phòng NTM
Phan Kỳ
Ban Chỉ đạo & Văn phòng Điều phối Chương trình MTQG xây dựng NTM huyện Cẩm Xuyên
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Nguyễn Văn Thành
Điện thoại:0913 795 888
Bí thư huyện ủy
Trưởng Ban Chỉ đạo NTM
Nguyễn Văn Thành
2 Hà Văn Bình
Điện thoại:0912485388
Chủ tịch UBND huyện
Phó Trưởng Ban chỉ đạo
Hà Văn Bình
3 Hà Thị Việt Ánh
Điện thoại:0916557380
Phó Bí thư Thường trực
Phó Trưởng Ban Chỉ đạo
Hà Thị Việt Ánh
4 Phạm Văn Thắng
Điện thoại:0913071366
Phó Chủ tịch TT UBND huyện
Phó Trưởng Ban Chỉ đạo
Phạm Văn Thắng
5 Phạm Hoàng Anh
Điện thoại:
0913294498
Phó Chủ tịch UBND huyện
Phó Trưởng Ban Chỉ đạo
Phạm Hoàng Anh
6 Lê Ngọc Hà
Điện thoại:0913202526
Email: Lehaduy185@gmail.com
Phó chủ tịch UBND huyện
Chánh Văn phòng Điều phối
Lê Ngọc Hà
Ban Chỉ đạo & Văn phòng Điều phối Chương trình MTQG xây dựng NTM huyện Ky Anh
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Hồ Huy Thành
Điện thoại:0913 312 302
Bí thư Huyện ủy
Trưởng Ban Chỉ đạo
Hồ Huy Thành
2 Nguyễn Tiến Hùng
Điện thoại:0912591520
Chủ tịch UBND huyện
Phó Trưởng ban
Nguyễn Tiến Hùng
3 Trần Thành Nam
Điện thoại:0932299838
Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy
Phó Trưởng Ban
Trần Thành Nam
4 Lê Mã Lương
Điện thoại:0981303807
Chủ tịch UB MTTQ huyện
Phó Trưởng ban
Lê Mã Lương
5 Nguyễn Thanh Hải
Điện thoại:0919654535
Phó Chủ tịch UBND huyện
Phó Trưởng ban
Nguyễn Thanh Hải
6 Trần Bá Toàn
Điện thoại:0976876999
Trưởng phòng NN&PTNT huyện
Phó Chánh Văn phòng Thường trực
Trần Bá Toàn
7 Võ Xuân Hiển
Điện thoại:0912487955
Phó Trưởng phòng NN&PTNT huyện
Phó Chánh Văn phòng Thường trực
Võ Xuân Hiển
Ban Chỉ đạo & Văn phòng Điều phối Chương trình MTQG xây dựng NTM thj xã Hồng Lĩnh
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Lê Thành Đông
Điện thoại:0984345345
Bí thư Thị ủy
Trưởng Ban chỉ đạo NTM
Lê Thành Đông
2 Nguyễn Huy Hùng
Điện thoại:
0977.887.755
Email: nguyenvanho@hatinh.gov.vn
Phó Bí thư - Chủ tịch UBND thị xã
Phó Trưởng ban Thường trực
Nguyễn Huy Hùng
3 Nguyễn Thăng Long
Điện thoại:
0913296247
Phó Bí thư
Phó Trưởng Ban Chỉ đạo
Nguyễn Thăng Long
4 Tôn Quang Ngọc
Phó Chủ tịch UBND thị xã
Chánh Văn phòng Điều phối
Tôn Quang Ngọc
Ban Chỉ đạo & Văn phòng Điều phối Chương trình MTQG xây dựng NTM TP Hà Tĩnh
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Nguyễn Trọng Hiếu
Điện thoại:0913518519
0913294608
Phó Bí thư Thành ủy Hà Tĩnh, Chủ tịch UBND TP
Trưởng ban
Nguyễn Trọng Hiếu
2 Nguyễn Đức Danh
Điện thoại:0913.071.314
Chủ tịch UB MTTQ
Phó Trưởng Ban Chỉ đạo
Nguyễn Đức Danh
3 Nguyễn Duy Đức
Điện thoại:0912999117
Phó Chủ Tịch UBND Thành Phố
Chánh VPĐP NTM
Nguyễn Duy Đức
4 Lê Quang Đức
Điện thoại:0913294608
Phó chủ tịch UBND TP
Phó ban – Chánh VPĐP
Lê Quang Đức
Danh sách các phòng ban trực thuộc :
Thăm dò ý kiến

Theo bạn thực hiện Chương trình OCOP nên phát triển theo hướng nào:

Thống kê
  • Đang truy cập71
  • Thành viên online2
  • Máy chủ tìm kiếm17
  • Khách viếng thăm52
  • Hôm nay19,552
  • Tháng hiện tại444,937
  • Tổng lượt truy cập84,421,354
®VĂN PHÒNG ĐIỀU PHỐI CHƯƠNG TRÌNH MTQG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI
Trưởng ban biên tập:  Nguyễn Văn Việt - Chánh Văn phòng 
Phó trưởng ban biên tâp: Ngô Ðình Long - Phó Chánh Văn phòng
Địa chỉ: 148 - Đường Trần Phú - Thành Phố Hà Tĩnh
Điện thoại: 02393.892.689;  Email: nongthonmoitinhhatinh@gmail.com
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây