Học tập đạo đức HCM

Bí thư Tỉnh ủy: Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng tỉnh Hà Tĩnh đạt chuẩn nông thôn mới

Thứ ba - 18/05/2021 08:38
Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng khẳng định, việc ban hành nghị quyết của BCH Đảng bộ tỉnh về tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện đề án “Thí điểm xây dựng tỉnh Hà Tĩnh đạt chuẩn NTM giai đoạn 2021 - 2025” là cấp thiết.
129d2170735t73713l0

Chiều 18/5, dưới sự chủ trì của Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh họp cho ý kiến về ban hành Nghị quyết tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Đề án “Thí điểm xây dựng tỉnh Hà Tĩnh đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025”.

Cùng dự họp có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải và các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân là mục tiêu, động lực xây dựng tỉnh NTM

108d2182904t46203l0

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Sơn thay mặt Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh trình bày tờ trình dự thảo Nghị quyết tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Đề án “Thí điểm xây dựng tỉnh Hà Tĩnh đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025”.

Để triển khai Đề án "Thí điểm xây dựng tỉnh Hà Tĩnh đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) giai đoạn 2021 - 2025”, Ban cán sự Đảng UBND tỉnh đã xây dựng dự thảo nghị quyết về tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện đề án.

Kết cấu dự thảo nghị quyết được xây dựng gồm 5 phần:

Phần I: Tình hình chung;

Phần II: Quan điểm tập trung lãnh đạo, chỉ đạo;

Phần III: Mục tiêu, chỉ tiêu cơ bản;

Phần IV: Nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm tập trung lãnh đạo, chỉ đạo;

Phần V: Tổ chức thực hiện.

108d2183111t35340l0

Bí thư Thành ủy Hà Tĩnh Dương Tất Thắng góp ý về mục tiêu số lượng sản phẩm, dịch vụ được chứng nhận đạt chuẩn OCOP; số lượng các sản phẩm đạt 4 sao, 5 sao.

Theo đó, dự thảo xác định quan điểm kiên trì và thực hiện nhất quán là: lấy lợi ích của người dân làm động lực; tập trung nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, tạo động lực mới, phát huy cao vai trò chủ thể, vị thế của người nông dân và cộng đồng cư dân nông thôn; thu hẹp nhanh khoảng cách giữa các vùng, miền, giữa đô thị và nông thôn, quan tâm hơn đối với các xã, thôn, bản khó khăn, đặc biệt khó khăn; đảm bảo kết nối nông thôn với đô thị, với khu vực động lực phát triển; phát triển đô thị văn minh ngay tại địa bàn nông thôn.

129d2160112t87760l0

Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Trương Thanh Huyền: Phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập cho người dân là nội dung cốt lõi, vì vậy, các mục tiêu đề ra cần hướng đến nhiều hơn để phát triển kinh tế, đầu tư cho nông nghiệp, nông thôn, nông dân.

Dự thảo cũng xác định 9 nhóm mục tiêu cụ thể, trong đó có chỉ tiêu cơ bản như 13/13 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn/ hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM, trong đó có ít nhất 3 huyện đạt chuẩn NTM nâng cao; thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn đạt tối thiểu 60 triệu đồng/người/năm; có tối thiểu 300 sản phẩm, dịch vụ được chứng nhận đạt chuẩn OCOP...

Để thực hiện mục tiêu, dự thảo xây dựng 6 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm và phân công thực hiện nhiệm vụ cụ thể đến từng sở, ngành, địa phương, đơn vị.

129d2160125t28418l0

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Võ Hồng Hải: Dự thảo nghị quyết cần bổ sung thêm nội dung về phương châm chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ, toàn diện nhưng có trọng tâm, trọng điểm.

Tại cuộc họp, các đại biểu khẳng định: Xây dựng thành công tỉnh NTM trong năm 2025 là nhiệm vụ chính trị trọng tâm của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, gắn với trách nhiệm của người đứng đầu ở các cấp, vì vậy cần thiết phải sớm ban hành nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện đề án.

129d2164042t29087l0

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trần Tú Anh: Nghị quyết cần viết gọn lại, không nên đưa các số liệu, chỉ tiêu cụ thể; mục tiêu quan điểm cốt lõi cần xác định là quan tâm phát triển sản suất.

Với tinh thần trách nhiệm, các đại biểu đã góp ý chi tiết vào bố cục dự thảo nghị quyết, các chỉ tiêu, mục tiêu cụ thể và các nhóm nhiệm vụ giải pháp trọng tâm.

108d2183133t87159l0

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh: Nghị quyết không nên viết quá chi tiết, một số nội dung nên đưa vào chương trình hành động thực hiện nghị quyết sẽ phù hợp hơn.

Trong đó, cho rằng cần bổ sung thêm phương châm lãnh đạo là “phải quyết liệt, đồng bộ, toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm trong từng thời kỳ để triển khai đẩy nhanh xây dựng tỉnh NTM”; dự thảo cần cân nhắc lại các chỉ tiêu cụ thể để có tính khả thi cao; xác định rõ các tiêu chí về xây dựng tỉnh đạt chuẩn NTM từ đó phát huy trách nhiệm của từng ngành, từng địa phương trong triển khai thực hiện tiêu chí, làm cơ sở cho giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo trong thời gian tới.

129d2164108t43860l0
   

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải: Những ý kiến góp ý của các đại biểu, Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh sẽ tiếp thu để tiếp tục bổ sung, chỉnh sửa, sớm hoàn thiện dự thảo đảm bảo tính khả thi cao. Để xây dựng thành công tỉnh NTM, trong dự thảo nghị quyết cần khẳng định sự quyết liệt của cả hệ thống chính trị, các cấp, ngành, các tầng lớp Nhân dân.

108d2182833t73050l0
   

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng: Nghị quyết cần viết gọn, rõ hơn; xác định phương châm cụ thể, có trọng tâm, trọng điểm. Về các nhiệm vụ, giải pháp cần diễn đạt lại, trong đó lưu ý giải pháp tuyên truyền cần thực chất, không phô trương; xác định rõ các giải pháp tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng chính sách để huy động tối đa các nguồn lực; giải pháp về tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thiện các tiêu chí NTM cấp tỉnh; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện...

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện đề án

Kết luận cuộc họp, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng khẳng định: Việc ban hành nghị quyết của BCH Đảng bộ tỉnh về tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Đề án “Thí điểm xây dựng tỉnh Hà Tĩnh đạt chuẩn NTM giai đoạn 2021 - 2025” là cấp thiết.

Vì vậy, trên cơ sở ý kiến góp ý tâm huyết, trách nhiệm của các đại biểu, Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh phối hợp với Văn phòng Tỉnh ủy tiếp thu nghiêm túc để bổ sung, chỉnh sửa, sớm hoàn thiện dự thảo nghị quyết.

129d2170049t57375l0

Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng: Các mục tiêu, chỉ tiêu trong dự thảo cần bám sát Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và đề án đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Phân tích kỹ từng nội dung của dự thảo nghị quyết, Bí thư Tỉnh ủy cho rằng: Dự thảo nghị quyết cần cân đối lại bố cục các phần theo hướng gọn, rõ, đúng thể thức; các mục tiêu, chỉ tiêu trong dự thảo cần bám sát vào Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và đề án đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Trong đó, cần xác định xây dựng NTM nhưng phải giữ được bản sắc văn hóa của từng làng quê, giữ gìn thuần phong mỹ tục, khơi dậy phong trào thi đua; xây dựng kinh tế phát triển nhưng cần đảm bảo môi trường xanh - sạch - đẹp và người dân có cuộc sống an lành.

Bên cạnh đó, người dân mạnh dạn đẩy mạnh áp dụng khoa học kỹ thuật vào trong sản xuất; các địa phương cần phát huy lợi thế vùng miền; đảm bảo an ninh trật tự; quan tâm môi trường học tập và chăm lo sức khỏe của người dân. Quá trình xây dựng NTM cần gắn chặt với thực hiện các phong trào, cuộc vận động để tạo sức lan tỏa trên địa bàn.

Bí thư Tỉnh ủy cũng lưu ý các nhóm nhiệm vụ, giải pháp trong dự thảo nghị quyết. Trong đó, cần chú trọng giải pháp về tuyên truyền để nâng cao ý thức cho cán bộ, đảng viên và mọi tầng lớp Nhân dân cùng vào cuộc thực hiện các mục tiêu; quan tâm xây dựng môi trường sống, môi trường tự nhiên, môi trường xã hội; chú trọng phát triển sản xuất; huy động tối đa nguồn lực; phát huy vai trò của cả hệ thống chính trị...

Về nhiệm vụ trước mắt, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các địa phương, đơn vị cần tập trung cao cho công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp; tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19; phối hợp các lực lượng vũ trang đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Bên cạnh đó, các địa phương tiếp tục chỉ đạo các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, chỉ đạo hoàn thành thu hoạch lúa vụ xuân, chuẩn bị triển khai vụ hè thu...

Theo Thu Hà/baohatinh.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Văn bản ban hành

Quyết định số 211/QĐ-TTg

Sửa đổi một số tiêu chí, chỉ tiêu của Bộ tiêu chí quốc gia về xã NTM, Bộ tiêu chí quốc gia về xã NTM nâng cao, Bộ tiêu chí quốc gia về huyện NTM và Bộ tiêu chí quốc gia về huyện NTM nâng cao giai đoạn 2021 - 2025;

Quyết định số 149/QĐ-BCĐ

Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo các Chương trình MTQG và xây dựng đô thị văn minh tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2021-2025

Thông báo 420/TB-UBND

Kết luận của Đ/c Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo các Chương trình MTQG và xây dựng đô thị văn minh tại Hội nghị đánh giá công tác xây dựng NTM 8 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 4 tháng cuối năm 2023

Văn bản số 4802/UBND-NL5

Giới thiệu mô hình hay và đề xuất sáng kiến triển khai hiệu quả Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới

Công văn số 5424 /BNN-VPĐP

Triển khai Chương trình MTQG xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025 đối với các đơn vị hành chính cấp huyện, xã hình thành sau sắp xếp

Hát về nông thôn mới
Bộ nông nghiệp Cổng thông tin Đảng bộ hà tĩnh Công báo tỉnh Điều hành tỉnh Dự thảo văn bản văn bản Nhật ký truyền thanh
Thăm dò ý kiến

Theo bạn thực hiện Chương trình OCOP nên phát triển theo hướng nào:

Thống kê
  • Đang truy cập126
  • Máy chủ tìm kiếm10
  • Khách viếng thăm116
  • Hôm nay33,012
  • Tháng hiện tại720,099
  • Tổng lượt truy cập82,895,569
®VĂN PHÒNG ĐIỀU PHỐI CHƯƠNG TRÌNH MTQG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI
Trưởng ban biên tập:  Nguyễn Văn Việt - Chánh Văn phòng 
Phó trưởng ban biên tâp: Ngô Ðình Long - Phó Chánh Văn phòng
Địa chỉ: 148 - Đường Trần Phú - Thành Phố Hà Tĩnh
Điện thoại: 02393.892.689;  Email: nongthonmoitinhhatinh@gmail.com
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây