Học tập đạo đức HCM

Đảng bộ thị xã Kỳ Anh: Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát thi hành kỷ luật đảng

Chủ nhật - 27/06/2021 08:40
Sáu tháng đầu năm 2021, trong điều kiện dịch bệnh Covid-19 diễn biến hết sức phức tạp, cả hệ thống chính trị tập trung cao cho công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, nhưng các cấp ủy, tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra các cấp tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện tương đối toàn diện các nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng, đạt nhiều kết quả tích cực.

 Sáu tháng đầu năm 2021, cấp ủy các cấp thị xã Kỳ Anh tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo; đã tổ chức nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và các quy định, hướng dẫn của Trung ương; ban hành nhiều văn bản, tổ chức nhiều cuộc họp, làm việc để lãnh đạo, chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng. Thường trực và Ban Thường vụ Thị uỷ thường xuyên nghe và cho ý kiến về tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ của ủy ban kiểm tra Thị uỷ và UBKT Đảng uỷ cơ sở.

Đoàn công tác tỉnh và lãnh đạo thị xã Kỳ Anh kiểm tra công tác bầu cử ở phường Hưng Trí

        Ủy ban kiểm tra Thị uỷ tiếp tục phát huy tốt vai trò tham mưu giúp cấp ủy, theo đó, đã tham mưu Thường trực, Ban Thường vụ Thị uỷ tiến hành kiểm tra 02 đợt về công tác lãnh đạo, chỉ đạo và chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại Đảng ủy 11 xã, phường; tiến hành giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Chương trình xây dựng đô thị văn minh đối với 02 tổ chức đảng; Tham mưu Ban Thường vụ Thị uỷ thi hành kỷ luật đối với 01 tổ chức đảng và 03 đảng ủy viên; tham mưu chuẩn bị nội dung và tổ chức phiên tiếp dân định kỳ của đồng chí Bí thư Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã và Chủ tịch UBND thị xã với 07 lượt và 19 công dân, nội dung chủ yếu liên quan đến quản lý nhà nước về đất đai, chính sách xã hội; tham mưu chỉ đạo công tác nội chính, đôn đốc các phòng, ban tham mưu trong việc giải quyết các đơn thư, khiếu nại, tố cáo của công dân.

        Ủy ban kiểm tra Thị uỷ đã chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch, triển khai thực hiện kịp thời các nhiệm vụ kiểm tra, giám sát; nhiều nhiệm vụ tăng cao hơn so với cùng kỳ năm trước; chất lượng, hiệu lực, hiệu quả tiếp tục được nâng lên. Cụ thể: Tiến hành kiểm tra dấu hiệu vi phạm đối với 02 đồng chí đảng viên, liên quan nhân sự ứng cử đại biểu HĐND các cấp, kết luận đều có sai phạm đến mức phải thi hành kỷ luật; sau kiểm tra dấu hiệu vi phạm đã kiểm điểm, chấn chỉnh kịp thời và chỉ đạo thi hành kỷ luật nghiêm túc đối với 02 đảng viên; đồng thời đề nghị Ủy ban bầu cử thị xã rút ra 01 ứng cử viên ra khỏi danh sách ứng cử viên Đại biểu HĐND thị xã (trước hội nghị hiệp thương lần 3) do không đủ điều kiện, tiêu chuẩn; đề nghị Ủy ban bầu cử cấp xã, phường xóa tên 01 ứng cử viên. Tiến hành kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng đối với 03 Đảng ủy và 03 Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy xã, phường; giám sát chuyên đề việc triển khai việc thực hiện Nghị quyết 02-NQ/ThU, ngày 03/02/2021 của Ban Thường vụ Thị ủy đối với 04 tổ chức đảng. Tiến hành kiểm tra và ban hành Thông báo kết luận Kiểm tra tài chính cấp ủy cấp dưới đối với 03 tổ chức đảng. Qua kiểm tra, giám sát đã giúp các tổ chức đảng, đảng viên phát huy ưu điểm; khắc phục, chấn chỉnh hạn chế, khuyết điểm; kịp thời xem xét, xử lý nghiêm túc các trường hợp vi phạm.

        Đồng thời, UBKT Thị uỷ cũng đã quan tâm chỉ đạo, hướng dẫn đối với cấp ủy, tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra cấp dưới trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng theo Quy định 195. Chỉ đạo, đôn đốc UBKT Đảng uỷ cơ sở xây dựng và ban hành Chương trình kiểm tra, giám sát của cấp ủy và UBKT Đảng ủy cơ sở năm 2021. Thực hiện nhiệm vụ giám sát thường xuyên đối với các tổ chức đảng, đảng viên thuộc thẩm quyền quản lý trong việc thực hiện chủ trương chính sách, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, của cấp ủy các cấp; pháp luật của Nhà nước và việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức lối sống của đảng viên theo quy định của BCH Trung ương. Quan tâm công tác nắm bắt dư luận, giải quyết các vụ việc tồn đọng, phát sinh; giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo phục vụ bầu cử.

        Về thi hành kỷ luật đảng, trong 6 tháng đầu năm 2021, Ban Thường vụ Thị uỷ, UBKT Thị uỷ và Đảng uỷ, Chi uỷ trực thuộc đảng uỷ cơ sở thi hành kỷ luật đối với 01 tổ chức đảng (Khiển trách) và 34 đảng viên (Khiển trách 30, Cảnh cáo 03, Cách hết chức vụ trong đảng 01). Việc thi hành kỷ luật đảng đều đảm bảo đúng quy trình thủ tục, nghiêm minh, được đảng viên và nhân dân đồng thuận, không phát sinh khiếu nại kỷ luật đảng.

         UBKT Thị uỷ cũng đã tiếp nhận, xử lý 09 đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh, trong đó tham mưu tiếp dân trả lời trực tiếp 03 đơn; xếp lưu 02 đơn (trùng đơn 01, đã xử lý 01); chuyển cơ quan có thẩm quyền xử lý 02 đơn; đang xử lý 02 đơn. Chủ động bám nắm cơ sở, tham gia các đoàn công tác cấp thị để nắm tình hình, kịp thời phát hiện khi có dấu hiệu vi phạm của tổ chức đảng, đảng viên ở các ngành, lĩnh vực để cảnh báo, phòng ngừa vi phạm. Tập trung kiểm tra, giám sát, rà soát việc chấp hành chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; việc chấp hành nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc, thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Quan tâm kiểm tra, giám sát đối với cấp ủy, tổ chức đảng cấp dưới trực tiếp; đảng viên là cán bộ chủ chốt các cấp, các ngành.

777

Lãnh đạo thị xã Kỳ Anh kiểm tra công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 -2026

        Cấp ủy và ủy ban kiểm tra 2 cấp đã tập trung cao thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện công tác chuẩn bị và tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, góp phần quan trọng vào thành công của cuộc bầu cử. Cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp cũng đã thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19; đã tổ chức nhiều cuộc họp, ban hành nhiều văn bản để chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn nhằm nâng cao nhận thức, tinh thần trách nhiệm, tạo sức mạnh tổng hợp để khống chế, đẩy lùi dịch bệnh, sớm ổn định tình hình; cương quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm các quy định về phòng, chống dịch bệnh.

       Tuy nhiên, việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát của các tổ chức đảng ở cơ sở vẫn còn nhiều hạn chế; nhiều cấp ủy, ủy ban kiểm tra đảng ủy cơ sở chậm hoặc không xây dựng chương trình, kế hoạch và chưa kịp thời tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát. Thực hiện nhiệm vụ kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm của ủy ban kiểm tra các cấp chưa đạt yêu cầu; việc phát hiện, xác định dấu hiệu vi phạm của tổ chức đảng và đảng viên để tiến hành kiểm tra còn hạn chế.  Việc lãnh đạo, chỉ đạo, xử lý, giải quyết đơn thư ở một số địa phương còn chậm thời gian, dẫn đến để dây dưa kéo dài, đơn thư vượt cấp, gửi nhiều lần, ảnh hưởng đến sự ổn định tình hình trên địa bàn. Một số đơn vị chỉ đạo, tổ chức kiểm tra, giám sát công tác chuẩn bị và tổ chức bầu cử chưa sâu sát, chưa kịp thời nhận định và phát hiện các vấn đề phát sinh tại cơ sở để có biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo, dẫn đến một số địa phương cấp xã bầu thiếu đại biểu, bầu không bảo đảm cơ cấu. Đảng viên vi phạm, bị xử lý kỷ luật tăng mạnh so với cùng kỳ, trong đó vi phạm chính sách dân số - kế hoạch hóa gia đình chiếm tỷ lệ cao.

7

Ủy ban kiểm tra Thị ủy triển khai công tác kiểm tra, giám sát....

          Về nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021, UBKT Thị uỷ xác định: Tiếp tục thực hiện tốt việc quán triệt tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết  của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước và các quy định, hướng dẫn mới của UBKT Trung ương, của tỉnh về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng. Cấp uỷ, UBKT hai cấp rà soát và thực hiện đầy đủ các cuộc kiểm tra, giám sát 6 tháng còn lại của năm 2020 theo kế hoạch đã đề ra. Tập trung tham mưu giải quyết đúng quy định đơn thư tố cáo, khiếu nại phát sinh; chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời phát hiện, kiểm tra, kết luận, xử lý nghiêm túc đối với các trường hợp tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm. Tiếp tục bổ sung, kiện toàn tổ chức, bộ máy, cán bộ ủy ban kiểm tra các cấp bảo đảm đủ số lượng, nâng cao về mặt chất lượng và hiệu quả công tác. Uỷ ban kiểm tra hai cấp tham mưu cấp uỷ tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát, công tác nội chính năm 2021; tổ chức hội nghị giao ban bổ cứu nghiệp vụ và thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin, báo cáo, sinh hoạt cấp uỷ, UBKT theo quy chế quy định. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát thường xuyên của cấp uỷ và các Đoàn công tác chỉ đạo toàn diện đối với đảng bộ, chi bộ cơ sở. Thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ của UBKT 2 cấp theo quy định của Điều lệ Đảng./.

                                Theo Trần Nguyên/thixakyanh.hatinh.gov.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Văn bản ban hành

Quyết định số 211/QĐ-TTg

Sửa đổi một số tiêu chí, chỉ tiêu của Bộ tiêu chí quốc gia về xã NTM, Bộ tiêu chí quốc gia về xã NTM nâng cao, Bộ tiêu chí quốc gia về huyện NTM và Bộ tiêu chí quốc gia về huyện NTM nâng cao giai đoạn 2021 - 2025;

Quyết định số 149/QĐ-BCĐ

Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo các Chương trình MTQG và xây dựng đô thị văn minh tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2021-2025

Thông báo 420/TB-UBND

Kết luận của Đ/c Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo các Chương trình MTQG và xây dựng đô thị văn minh tại Hội nghị đánh giá công tác xây dựng NTM 8 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 4 tháng cuối năm 2023

Văn bản số 4802/UBND-NL5

Giới thiệu mô hình hay và đề xuất sáng kiến triển khai hiệu quả Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới

Công văn số 5424 /BNN-VPĐP

Triển khai Chương trình MTQG xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025 đối với các đơn vị hành chính cấp huyện, xã hình thành sau sắp xếp

Hát về nông thôn mới
Bộ nông nghiệp Cổng thông tin Đảng bộ hà tĩnh Công báo tỉnh Điều hành tỉnh Dự thảo văn bản văn bản Nhật ký truyền thanh
Thăm dò ý kiến

Theo bạn thực hiện Chương trình OCOP nên phát triển theo hướng nào:

Thống kê
  • Đang truy cập65
  • Máy chủ tìm kiếm1
  • Khách viếng thăm64
  • Hôm nay19,606
  • Tháng hiện tại465,497
  • Tổng lượt truy cập82,640,967
®VĂN PHÒNG ĐIỀU PHỐI CHƯƠNG TRÌNH MTQG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI
Trưởng ban biên tập:  Nguyễn Văn Việt - Chánh Văn phòng 
Phó trưởng ban biên tâp: Ngô Ðình Long - Phó Chánh Văn phòng
Địa chỉ: 148 - Đường Trần Phú - Thành Phố Hà Tĩnh
Điện thoại: 02393.892.689;  Email: nongthonmoihatinh@gmail.com
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây